Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inwestycje w Gminie Człopa

Lp.

Nazwa

Stan

2018 rok

1.

Przebudowa części transpuszczańskiej trasy – odcinek drogi powiatowej Człopa – Golin nr 2304Z i 2305Z”.

Kwota dotacji celowej dla Powiatu Wałeckiego w wysokości 376 547,94 zł

Zrealizowano

2 241 424,32 zł

 

2019 rok

2.

„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”:

 - Modernizacja kuchni w sołectwie Mielęcin

- Montaż 15 ławeczek, 2 stojaków na rowery, 1 donicy oraz naprawa starych ławeczek

- Prace przy OSP Człopa – utwardzenie terenu, ułożenie chodnika, budowa ogrodzenia panelowego, ułożenie placu z kostki brukowej

 

Zrealizowano

Zrealizowano

 

Zrealizowano

3.

Zakup dziewięcioosobowego samochodu w ramach projektu edukacyjnego „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie.”

Zrealizowano

104 000,00 zł

4.

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Brzozowej w Człopie

2018 – etap II

2017 – etap I

Zrealizowano

 791 015,37 zł

505 713,45 zł

5.

II etap budowy budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (obejmujący roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych).

Zrealizowano

dofinansowanie: 497 089,49 zł

6.

Przekazanie na rzecz Domu Kultury w Człopie w administrowanie budynku po dawnej szkole w Mielęcinie.

Zrealizowano

7.

Projekt „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”

W trakcie realizacji

Całość- 831 296,00 zł

Dofinansowanie: 776 896,00 zł

8.

Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin. W ramach zagospodarowania terenu zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń, cztery ławki parkowe, stół do gry w szachy i 4 krzesła, kosz na śmieci, a także dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych. Teren wyłożono piaskiem. Wartość wykonanych prac to 67 403,02 zł.

Zrealizowano

9.

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem obiektu do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – etap II.

Zrealizowano

347 437,75 zł

10.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Wołowych Lasach.

Zrealizowano

18 450,00 zł

11.

„Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa – etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem”

Dot. Sieci wodociągowej w m. Trzebin/Drzonowo

W trakcie realizacji

12.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa”. - wykonanie sieci hydrantów wewnętrznych obejmujących swoim zasięgiem całą powierzchnię strefy pożarowej budynku Urzędu miasta i Gminy Człopa. Wartość umowy opiewa na kwotę 110 700,00.

Zrealizowano

100 004,48 zł

13.

Remont drogi gminnej w miejscowości Golin na działce nr 58.

Zrealizowano

14.

Budowa układu komunikacyjnego przy budynku ul. Południowa 17 w Człopie. Zadanie opiewało na kwotę 27 967,62 zł. Udział finansowy Gminy Człopa to 13 983,81 zł. Pozostałą część sfinansowała Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Zrealizowano

 

15.

„Poćwiczmy razem – siłownia pod chmurką w Jaglicach” zrealizowana w ramach uzyskanego grantu sołeckiego. Wartość zadania opiewa na kwotę 13 500,00 złotych.

Zrealizowano

Całość- 16 030,00 zł

Dofinansowanie:
10 000,00 zł

16.

Stworzenie produktu turystycznego „Człopa miasto po drodze” – Strona internetowa, filmy podmiotów turystycznych, tablice i foldery z kodami QR

Zrealizowano
50 000,00 zł

17.

Oficjalne przyjęcie do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie nowego samochodu dostawczego TOYOTA PRO ACE.

Zrealizowano

18.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Człopa w 2019 roku. Gmina musiała dopłacić z budżetu 5 459,07 złotych. Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Usunięto 71,484 Mg azbestu

Zrealizowano

Całość- 33 969,20 zł

Dofinansowanie: 28 593,60 zł

19.

Wymiana kotła C.O w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa

Zrealizowano:
115 908,05 zł

2020 rok

20.

Przebudowa drogi powiatowej 2318Z w Wołowych Lasach realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu.

Wkład gminy Człopa: 198 985,64 zł

Zrealizowano

21.

Porozumienie o współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającą obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczące wdrożenia ujednoliconego systemu wymiany informacji w zakresie pozyskiwania i obsługi przedsiębiorców, zainteresowanych realizacją nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy inwestycji w obszarze  Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej.

Zrealizowano

22.

Remont budynku przy ul. Strzeleckiej 1, gdzie funkcjonuje Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie.

Zrealizowano

23.

Gruntowna naprawa mostu na Cieszynce w rejonie ulicy Młyńskiej.

Zrealizowano

24.

Naprawa kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Człopie. Koszty naprawy kaplicy wyniosły łącznie 118 236,00 złotych. Na tę kwotę złożyły się koszty zabezpieczenia – 15 000,00 złotych, dokumentacja techniczna wraz z nadzorem inwestorskim – 16 236,00 złotych i roboty budowlane wycenione na kwotę 87 000,00 złotych.

Zrealizowano

 

25.

Zakup busa na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie sfinansowany w ramach projektu „Doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w Człopie” przez Gminę Człopa i Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zrealizowano

127 999,95zł

26.

Spełnienie obowiązku ustawowego - „Mieszkania chronione – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne”

Zrealizowano

Prace adaptacyjne:148 679,76 zł

Całość: 384393,75zł

Dofinansowanie: 650 174,06 zł

27.

26.02.2020 złożono wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim. Jeśli wniosek znajdzie swój pozytywny finał to otrzymamy wsparcie na to zadanie w kwocie 101 624,00 zł.

W trakcie realizacji

Wniosek weryfikowany przez UMWZ

Całość: 217 909,18 zł

Dofinansowanie: 101 624,00 zł

Umowa prawdopodobnie 11.2020

28.

Wykonanie dojścia do budynku wielorodzinnego przy ul. Brzozowej 8 w Człopie.

Zrealizowano

5 822,28 zł

29.

„Budowa ul. Brzozowej w Człopie”

 

Zrealizowano

669 001,48 zł

Dofinansowanie: 274 033,57 zł

30.

„Przez Człopę z rybą po drodze” - montaż obiektów małej architektury – zainstalowanie 7 tablic informacyjnych, utwardzenie terenu działki budowlanej, budowa oświetlenia ulicznego oraz film promujący wędkarstwo na terenie gminy Człopa, noclegi i wyżywienie.

Zrealizowano

150 866,62 zł

31.

Remont części trybun dla kibiców gości na Stadionie Miejskim w Człopie

W trakcie realizacji

Całość: 49 856,48 zł

Dofinansowanie: 19 000,00 zł

32.

„Granty Sołeckie 2020” dla Trzebina

W trakcie realizacji

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

33.

Przebudowa chodnika na działce 68/2, ul. Witosa
w Człopie.

Zrealizowano

29 800,00 zł

34.

„Komputer dla ucznia” – zakup partii 23 laptopów w ramach projektu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zrealizowano

W całości za środki zewnętrzne

Wartość projektu:
58 917,55 zł

35.

Remont drogi przez miejscowość Pieczyska

Zrealizowano

36.

Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu do wsi Drzonowo.

W trakcie realizacji

37.

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu – etap III”.

W trakcie realizacji

38.

Projekt Ośrodka Zdrowia i Żłobka

 

W trakcie realizacji

100 000,00 zł

39.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji w budynku UMiG Człopa

W trakcie realizacji

75 522,00 zł

40.

„Komputer dla ucznia” – zakup 20 laptopów ze słuchawkami w ramach projektu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W trakcie realizacji

W całości za środki zewnętrzne

Wartość projektu:
55 000,00 zł