Lokalny Program Rewitalizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływanie na środowisko..

logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

W związku z powyższym wykonawca projektu, z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Człopa wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uzgodnili możliwość odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania projektu na środowisko. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał pozytywne uzgodnienie opinią nr NZNS.7040.1.134.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, uzgodnieniem nr WOPN-OS.410.359.2017.KM z dnia 13 grudnia 2017 r. także pozytywnie odniósł się do możliwości odstąpienia od strategicznej oceny.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 wskazanej ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia zawierającego wskazania uwarunkowań możliwości odstąpienia od strategicznej oceny, o których mowa w art. 49 tejże ustawy.

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływanie na środowisko..

Lokalny Program Rewitalizacji umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego !

Gmina Człopa w styczniu br. zwróciła się z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 o umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 w Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego.

 

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Lokalny Program Rewitalizacji umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego !