Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w roku 2019

5 sierpnia 2019

A Z B E S T   2 0 1 9

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje o zamiarze złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie wniosku o udzielenie dofinansowania dla zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.Dotacja na powyższy cel wynosi 100% wartości zadania i obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

W związku z tym, mieszkańcy zainteresowani utylizacją azbestu proszeni są o składanie wniosków, których wzór dostępny jest
w urzędzie, na stronie internetowej www.czlopa.pl oraz u sołtysów. Do składanego wniosku należy dołączyć:

  1. pismo o nie wnoszeniu sprzeciwu do zmiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Wałczu (dotyczy wniosków obejmujących demontaż azbestu z dachu budynku; w celu uzyskania pisma należy złożyć w Starostwie Powiatowym poprawnie wypełniony wniosek „zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”),
  2. zdjęcie budynku (kolorowe) z dachem pokrytym eternitem bądź miejsca składowania azbestu.

 

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy Człopa  w terminie do 19 sierpnia 2019 roku.

Informacje w sprawie udzielane są pod nr telefonu: 67 259 16 82.

 

UWAGA!!! Złożenie ww. wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia i realizację przez Gminę Człopa akcji unieszkodliwiania azbestu. Warunkiem udzielenia pomocy mieszkańcom Miasta i Gminy Człopa
w zakresie demontażu, transportu i utylizacji  azbestu jest akceptacja wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy z WFOŚiGW.

Dofinansowanie nie obejmuje wartości nowego pokrycia dachowego.

                                                      

 

                                                                  Urząd Miasta i Gminy Człopa


        

Pliki do pobrania