Powiat Wałecki wraz z samorządami naszego powiatu biorą udział w projekcie pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

CWD

   Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie mniejszych miast oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich przygotują dobrej jakości projekty strategii rozwoju społecznego i inwestycyjnego, które pozwolą przyspieszyć rozwój naszego subregionu.

Innym z efektów pilotażu ma być wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. 

Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz samorządy powiatu wałeckiego w tym Miasto i Gmina Człopa, Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina i Miasto Tuczno, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz oraz Powiat Wałecki jako Lider Partnerstwa. Zawiązane partnerstwo z gminami powiatu wałeckiego pn. „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego” to jeden z etapów innowacyjnego przedsięwzięcia w którym nasze samorządy biorą udział.

Pilotaż zakłada zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy wszystkich miast i gmin z obszaru partnerstwa, tych słabszych gospodarczo (zagrożonych trwałą marginalizacją) z samorządami silniejszymi gospodarczo, tak by wykorzystać ich synergię i odkryć inne korzyści, które mogą być czerpane ze wspólnie realizowanych zadań.

W Polsce w projekcie uczestniczy 38 partnerstw (gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie doradcze otrzymało od 1 do 3 partnerstw JST, mających pomysł na długofalową współpracę. Do każdego z wybranych partnerstw JST skierowani zostali doradcy w celu przeprowadzenia procesu planowania, jak powinien wyglądać proces planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach samorządowych; te działania zakończą się opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy otrzymają wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru.

W przyszłości wzmocniona współpraca i doradztwo ekspertów pomogą samorządom
w zdobyciu kompetencji do skuteczniejszej realizacji polityki rozwoju oraz zoptymalizowania kosztów świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi. Projekt ma także pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację projektów z funduszy zewnętrznych.

Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z zespołem ekspertów projekty dokumentów, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość
w sektorze usług. 

Jednym z zadań w ramach projektu będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród różnych środowisk i grup społecznych naszego powiatu. Wyniki badania będą pomocne przy planowaniu i podejmowaniu przez zawiązane Partnerstwo samorządów lokalnych „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego” decyzji dotyczących kierunków rozwoju oraz pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

W imieniu partnerów projektu zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów z terenu Miasta i Gminy Człopa do współpracy przy opracowywaniu wyżej wspomnianych dokumentów strategicznych. Więcej informacji na stronach internetowych Powiatu Wałeckiego oraz  Związku Miast Polskich.

CWD