Powszechny Spis Rolny 2020 - To zdarza się raz na 10 lat!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2020

Aktualizacja 13.11.2020

Ulotka spis rolny

   Aktualnie prowadzone są dwa konkursy zorganizowane dla gmin województwa zachodniopomorskiego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020, do udziału w których serdecznie zapraszamy. Głównym celem trwających konkursów jest włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu. W związku z powyższym nagrodzone zostaną gminy, które osiągną najwyższy wskaźnik osób spisanych w kanale samospisu, w stosunku do liczby osób zobowiązanych do spisania się na terenie danej gminy. Wskazanie wygranych gmin dokonane zostanie na podstawie raportów z aplikacji cyfrowej CORstat_Rol przygotowanej przez Centrum Informatyki Statystycznej.

 1. Konkurs zorganizowany przez GUS, skierowany do wszystkich gmin w kraju: „Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”.

W konkursie nagrodzone zostaną gminy, które w okresie trwania spisu tj. 1.09 – 30.11.2020 r. osiągną najwyższy procent gospodarstw rolnych spisanych w kanale samospisu w stosunku do liczby osób zobowiązanych do spisania się na terenie danej gminy.

Zwycięskie gminy zostaną  ogłoszone do 15.12.2020.

W każdym województwie zostanie wyłonionych pięć gmin, którym za zajęcie odpowiednio I, II,III, IV, i V miejsca, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Dodatkowo w każdym województwie zostanie przyznana nagroda specjalna dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej.

 Nagrody dla zwycięzców konkursu (§ 9 ust. 2 Regulaminu) stanowią*:

 1. a) za zajęcie I miejsca – 5 komputerów all-in-one, 16 bezprzewodowych myszek, 16 dysków twardych, 16 głośników bluetooth JBL GO2, 16 pendrive 128GB;
 2. b) za zajęcie II miejsca – 3 komputery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 8 bezprzewodowych myszek, 8 dysków twardych, 8 głośników bluetooth JBL GO2, 8 pendrive 128GB;
 3. c) za zajęcie III miejsca – 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 3 tablety, 4 bezprzewodowe myszki, 4 dyski twarde, 4 głośniki bluetooth JBL GO2, 8 pendrive 128GB;
 4. d) za zajęcie IV miejsca – 7 tabletów, 2 bezprzewodowe myszki, 2 dyski twarde, 2 głośniki bluetooth JBL GO2;
 5. e) za zajęcie V miejsca – 6 tabletów, 1 bezprzewodowa myszka, 1 dysk twardy, 1 głośnik bluetooth JBL GO2.”

Nagrodę specjalną (§ 9 ust. 4 Regulaminu) stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 7 tabletów i 1 bezprzewodowej myszki, 1 dysku twardego, 1 głośnika bluetooth JBL GO2.

 

* z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu, zgodnie z § 9 ust. 9 Regulaminu w brzmieniu: Rodzaj i ilość nagród mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub na mocy jednogłośnej decyzji Jury, została dokonana zmiana w zakresie puli nagród w odniesieniu do zapisu w Regulaminie.

Zobacz Regulamin

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3. Wzór protokołu przekazania nagrody

Załącznik nr 4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Załącznik nr 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zobacz plakat

Zobacz plakat cz.2

 

 2. Do 13.11.2020 r. trwa także konkurs „ Nasza gmina mistrzem samospisu”, o którym informowaliśmy wcześniej, zorganizowany przez US w Szczecinie. W ramach konkursu nagradzamy gminy, które uzyskają najwyższy wskaźnik gospodarstw rolnych spisanych metodą samospisu internetowego w ilości ogółem podmiotów objętych obowiązkowym spisem rolnym zgodnie ze stanem na dzień 13. Listopada br. (najbliższy piątek) o godz. 16.oo.

Nagrodzone zostaną 3 gminy miejskie, 3 wiejskie, 3 miasta oraz 3 gminy o statusie obszaru wiejskiego.

W ramach nagrody zwycięskie gminy otrzymają zestawy piłek oraz gadżetów spisowych, a za zajecie pierwszego miejsca dodatkowo ładowarki indukcyjne, które powinny przekazać wybranej placówce oświatowo-kulturalnej z obszaru zwycięskiej gminy.

Aby wziąć udział w konkursie NIE TRZEBA przesyłać zgłoszenia, gminy zostaną automatycznie wybrane na podstawie danych uzyskanych z raportu w systemie CORstat_Rol,

 

Aktualizacja 05.11.2020.

SZANOWNI ROLNICY!

Przypominamy o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym,
który jest obowiązkowy i trwa do 30 listopada br.

 Samospisu można dokonać wchodząc na stronę https://spisrolny.gov.pl    (zakładka „weź udział w spisie rolnym").

Z powodu braku dostępu do komputera możecie Państwo zrobić to w Urzędzie Miasta i Gminy  w Człopie, po wcześniejszym ustaleniu terminu przybycia

( tel. 67 259 10 69 ).

Jeżeli Państwo jeszcze nie dokonali samospisu, to może do Państwa zadzwonić rachmistrz spisowy z nr tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Wywiady telefoniczne trwają do 30 listopada br.

Wywiady bezpośrednie przez rachmistrza nie będą realizowane.

W przypadku pytań dot. spisu informuję o nr infolinii spisowej:   22 279 99 99

 

Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie:

Joanna Jastrzębowska tel. 728 406 473

Karolina Woźniak tel. 728 406 493

Aktualizacja 02.10.2020 r.

Loteria

Ruszyła LOTERIA SPISOWA do PSR 2020 - akcja skierowana do rolników, którzy samodzielnie spiszą  się przez Internet.

Wszelkie informacje o loterii są dostępne na specjalnej stronie: https://loteria.spisrolny.gov.pl.

05.08.2020 r.

Spis rolny

„Spiszmy się, jak na rolników przystało”

   Już wkrótce, bo od 1 września do 30 listopada tego roku, na terenie całego kraju odbywa się największe rolnicze badanie statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020. Realizowane jest  raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

 

Dlaczego prowadzi się spisy powszechne ?

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Wynika on również z rekomendacji instytucji międzynarodowych (FAO). W Polsce podstawą prawną spisu jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala dokładnie zobrazować stan  polskiego rolnictwa. Pozyskane dane służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji dotyczących wspierania rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki.

Kogo dotyczy spis rolny ?

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Czy udział w spisie jest obowiązkowy ?

Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają ustawowy obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

Jak Rolnicy mogą się spisać ?

Przewidziane są trzy sposoby - samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Czyli rolnicy będą musieli udzielić informacji o gospodarstwie rolnym poprzez samodzielne wypełnienie formularza, który będzie dostępny na tej stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub też dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi - telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub osobiście - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

A co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie pozwoli na bezpośrednie wizyty rachmistrzów w gospodarstwach rolnych ?

Na taką ewentualność przygotowane są różne rozwiązania organizacyjne, które umożliwią przeprowadzenie spisu. Dlatego też najwygodniejszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

A jeżeli Rolnik nie ma w domu sprzętu z dostępem do Internetu ?

W gminnych biurach spisowych (czyli Urzędach Miast/Gmin) zapewniany jest bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy w celu dokonania samospisu.

Od 1 września dzwoniąc na infolinię spisową (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon.

Jakie informacje zbierane są w spisie rolnym ?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania dotyczyć będą każdego gospodarstwa rolnego. Liczba pytań zależy od typu i zakresu prowadzonej działalności rolniczej.

Czy dane Rolników będą bezpieczne?

Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień oraz analiz.

Skąd Rolnicy mają wiedzieć o spisie?

Przewiduje się, że przed rozpoczęciem spisu do wszystkich gospodarstw rolnych trafi list Prezesa GUS informujący o tym obowiązku. Spis promowany jest także na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (strony internetowe, media społecznościowe, serwisy informacyjne). Kampania informacyjna przebiega pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”.

Najważniejsze informacje o PSR 2020 zamieszczone są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.  Można także dzwonić na specjalną infolinię spisową (nr tel. 22 279 99 99).

 

*******************************************************************************************

 

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, służby statystyki publicznej mają opracowane różne rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na realizację PSR w zależności od panującej sytuacji
w kraju.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zestawień oraz analiz statystycznych. Wyniki spisu pozwolą ocenić stan polskiego rolnictwa i będą pomocne przy podejmowaniu trafnych decyzji opartych na pełnych i rzetelnych danych.

Aby informacja o obowiązku spisowym dotarła do wszystkich gospodarstw rolnych, PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym m.in. poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet. Kampania informacyjna będzie przebiegała pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”.

Wszystkie najważniejsze informacje o PSR zamieszczone są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/.

 

Zobacz ulotkę