ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY CZŁOPA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2019

   Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 z zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w związku z Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa wprowadzono nowe stawki.

   Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2019 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą wynosiły:

  • 15,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady komunalne są  zbierane
    i odbierane w sposób selektywny,
  • 25,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane
    i odbierane w sposób selektywny.

   Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji).

   Zgodnie z art. 6o  ust. 4 w/w ustawy  obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami
w wysokości podanej w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

   Terminy oraz indywidulane rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

   Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.  

   Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który według obowiązujących przepisów ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu czy koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

   Informacji w sprawie udziela Pani Paulina Samolczyk, tel. 67 259 16 82.